Sokołowski Ośrodek Kultury
Regulamin sprzedaży biletów online na wydarzenia organizowane przez SOK
Regulamin sprzedaży biletów online na wydarzenia organizowane przez SOK
Regulamin sprzedaży biletów online na wydarzenia organizowane przez SOK
Regulamin sprzedaży biletów online na wydarzenia organizowane przez SOK

Organizatorem sprzedaży on-line poprzez stronę internetową sokolowskakultura.pl jest Sokołowski Ośrodek Kultury z siedzibą w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 27, zwanym w dalszej części SOK. 

Dane instytucji kultury 

Sokołowski Ośrodek Kultury, z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Wolności 27, tel. 25 787 24 38 NIP 823-000-23-72 Nr REGON 0000841768.

§1  Sprzedaż biletów 

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a SOK zostaje zawarta w przypadku uruchomienia strony https://sokolowskakultura.pl i przeprowadzenia wymaganego procesu zakupu biletów online. 
  a/ złożenia przez Kupującego zamówienia online poprzez zakładkę: kup bilet 
  b/ wypełnienia formularza i wymaganych w nim danych, 
  c/ uiszczenia zapłaty zamówienia poprzez system https://przelewy24.pl 
  d/otrzymania na adres e-mail Kupującego, potwierdzenia transakcji i elektronicznego biletu. 
 2. Dokonanie zakupu biletów w systemie online jest jednoznaczne z zapoznaniem i akceptacją Regulaminu Sprzedaży Biletów Elektronicznych SOK przez Kupującego. 
 3. Podana cena biletu jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT, do niej naliczana jest opłata manipulacyjna serwisu Przelewy24.pl. 
 4. Kupujący po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez system Przelewy24 otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej załącznik z biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku lub przeniesienia go na ekran osobistego telefonu. Niezbędnym wyposażeniem do otrzymania Biletu jest telefon komórkowy odbierający pocztę elektroniczną lub komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF, oraz drukarka komputerowa. Bilet można okazać na telefonie komórkowym lub przedłożyć wydruk wykonany na białym papierze. 
 5. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu. Wstęp na widownię jest możliwy po okazaniu kodu na pulpicie telefonu lub na wydruku i weryfikacji biletu przez pracownika SOK. 
 6. W przypadku zakupu, w ramach jednego zamówienia, więcej niż jednego biletu, ale nie więcej niż dziesięciu sztuk, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko Kupującego. Jeżeli z biletów będzie korzystała inna osoba niż Kupujący, którego dane widnieć będą na bilecie, posiadacz biletu upoważniony jest do wejścia na widownię razem z Kupującym, w innym przypadku, gdy Kupujący będzie nieobecny, pracownik SOK może zażądać wyjaśnienia faktu posiadania takiego biletu. W sytuacjach spornych, SOK zastrzega sobie prawo do zweryfikowania powyższych danych dot. przekazania biletu przez Kupującego osobom trzecim. 
 7. Po dokonaniu zakupu Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanego biletu pod kątem zgodności ze złożonym zamówieniem. 
 8. W systemie sprzedaży online można kupić bilety w zależności od wydarzenia, w cenie normalnej lub ulgowej. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania pracownikowi SOK przed wejściem na widownię dokumentu uprawniającego do zniżki. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi, nie uprawniają do wejścia na salę – są nieważne. Honorowana jest Miejska Karta „SOKOŁOWSKA RODZINA 3+” która upoważnia do zniżki ceny biletu na niektóre wydarzenia (wskazane przez dyrektora SOK), tylko przy jej okazaniu i w bezpośrednim zakupie, w wyznaczonym punkcie sprzedaży SOK. 
 9. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Odstąpienie biletu, numeru identyfikatora zamówienia osobom trzecim, kopiowanie, fałszowanie, a także jego zagubienie albo utrata, uniemożliwi Kupującemu uczestnictwo w seansie lub przedstawieniu. 
 10. Kupujący chcąc otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia lub zgłosić się bezpośrednio do pkt. sprzedaży. 
 11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z tym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego. 
 12. System sprzedaży online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż dziesięciu pojedynczych biletów na jeden seans. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów Kupujący powinien skontaktować się telefonicznie z Informacją lub Kasą biletową SOK. 
 13. Sprzedaż biletów w Systemie online kończy się na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia kulturalnego czy seansu. SOK zastrzega prawo do ustalania innego terminu zakończenia sprzedaży online lub prowadzenia sprzedaży biletów na dane wydarzenie tylko w pkt. sprzedaży biletowej, bez konieczności podawania przyczyn. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku biletów w kasie biletowej SOK. 
 14. SOK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. 
 15. SOK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie usterki wynikające z braku prądu, internetu i funkcjonowania systemu płatniczego Przelwy24. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczeniu usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 

§2 Zwrot biletów, odstąpienie od Umowy

 1. Zwrot ceny biletu uiszczonej przez kupującego poprzez serwis możliwy jest w przypadku nieodbycia się seansu z przyczyn leżących po stronie Organizatora. SOK przyjmować będzie zwroty biletów i wypłacał kwotę stanowiącą wartość zakupionego biletu na podstawie pisemnego oświadczenia klienta o odstąpieniu od zakupu w terminie do 30 dni od daty odwołanego wydarzenia. Zwrot będzie dokonany w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet. 
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczeniu usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 
 3. Oprócz sytuacji opisanej w pkt.2, SOK dopuszcza zwrot ceny biletu, przy rezygnacji kupującego z uczestnictwa w przypadku gdy zostanie ten fakt zgłoszony na adres mailowy: ebilet@sokolowskakultura.pl oraz Przelewy24 w ciągu 14 dni od dnia jego zakupu, ale nie później niż na 1 dzień przed wydarzeniem, po tym czasie zwrot jest niemożliwy. Opłaty za zakupione bilety w punktach: INFORMACJI albo KASIE KINA będą zwracane w tych punktach, w godzinach ich otwarcia. Celem otrzymania zwrotu kupujący powinien zwrócić kasjerowi zakupiony bilet i paragon zakupu. 
 4. Bilet może zwrócić jedynie kupujący, czyli osoba, która dokonała zakupu biletu za pomocą systemu. Biletu nie może zwrócić osoba obdarowana biletem. 
 5. W przypadku zwrotu biletu zakupionego za pośrednictwem serwisu Przelewy24, opłata serwisowa nie będzie zwrócona. 
 6. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi. 
 7. W przypadku zwrotu biletów zakupionych z zastosowaniem kuponu/vouchera, kupony/vouchery nie podlegają zwrotowi i nie ma możliwości przywrócenia do użycia wykorzystanego podczas zakupu kuponu lub vouchera.

§3 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zakupu, usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania serwisu, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać do SOK za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ebilet@sokolowskakultura.pl oraz do Przelewy24, którego reklamacja może również dotyczyć. 
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: 
  a) dane kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu biletu w serwisie, 
  b) datę dokonania transakcji zakupu biletu oraz numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja, 
  c) opis przedmiotu reklamacji. 
 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych. 

§4 Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sokołowski Ośrodek Kultury. 
 2. Kupujący wypełniając dokument zakupu biletu, tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sokołowski Ośrodek Kultury na rzecz realizacji zamówienia, wszystkich handlowych działań związanych z zamówieniem, płatnością i przesłaniem biletu do wydruku. 
 3. Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w celu przesyłania informacji o charakterze promocyjnym i reklamowym SOK środkami komunikacji elektronicznej. 
 4. Dokonując zakupu online Kupujący zobowiązuje się do podania prawidłowych, rzetelnych i kompletnych, zgodnych z prawdą danych. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący. 
 5. Administrator danych osobowych zobowiązany jest do przechowywania i przetwarzania otrzymanych danych osobowych przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). 
 6. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo do dostępności, jak również do ich poprawiania, uaktualnienia lub ich usunięcia. 

§5 Postanowienia końcowe 

 1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej SOK nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane. 
 2. SOK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. SOK nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internetowej, za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposobu ich konfiguracji, a także za przerwy w świadczeniu usług przez dostawców sieci Internetowej. 
 3. SOK nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego. 
 4. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika, godzin rozpoczęcia wydarzeń kulturalnych, pracy obsługi pkt. informacji i kasy biletowej opublikowane zostały na stronie internetowej https://sokolowskakultura.pl 
 5. SOK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. 
 6. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Biletów online dostępny jest na stronie internetowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury. 
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), oraz stosuje przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013, od dnia 9 stycznia 2016, informuję o możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W sytuacjach spornych platforma ODR umożliwi rozwiązanie sporu z konsumentem. przez Internet z obywatelami mieszkającymi w innym państwie członkowskim i posługującym się innym językiem 
Skip to content