Sokołowski Ośrodek Kultury
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Sokołowski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-30
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-06-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niektóre publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Nagrania audio i wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej. Część z nich została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki posiadają opis alternatywny w postaci tekstu możliwego do odczytania przez czytnik ekranu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres sekretariat@sokolowskakultura.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosekdo Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek usytuowany przy ul. Wolności 27, w Sokołowie Podlaskim

Wejście główne od ul. Wolności

Informacje ogólne o możliwościach wejścia i wyjścia z budynku i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnością ruchową. Na wysokości wejścia głównego do budynku usytuowany jest bezpłatny parking dla interesantów gdzie zostały oznaczone i wydzielone dwa miejsca parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością. Dla osób na wózkach przystosowano wejścia i wyjścia z każdej strony budynku. Wjazd na taras od strony kawiarni i wejście główne jest dostępne w godzinach pracy ośrodka. Wejścia wschodnie i zachodnie dostępne z pracownikiem obsługi SOK po zgłoszeniu na tel. 257872438.

 1. Wejście główne:
  Do wejścia głównego prowadzą szerokie schody z osadzonymi 5-cioma poręczami. Na taras schodów głównych istnieje możliwość wjazdu wózkami dla osób z niepełnosprawnością i wózkami dziecięcymi od strony kawiarni (wschodnia strona budynku). Wejście do budynku jest nieoznakowane, wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku, brak progów. Przejście do pkt. obsługi interesantów odbywa się przez przedsionek i hall.
 2. Informacja, pkt. obsługi interesantów jest usytuowany na parterze, w narożu hallu bez oznakowania dotykowego i na posadzce. Medialna tablica informacyjna jest usytuowana naprzeciwko wejścia. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich i pętli indukcyjnych.
 3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się osób,
  • szerokie schody nie posiadają znaczników kontrastujących a jedynie ryfle krawędziowe,
  • stopnice są w kolorze beżowym a podstopnice grafitowe,
  • schody oraz winda na I piętro służą pracownikom, interesantom i klientom,
  • winda dostępna dla osób z niepełnosprawnością, w tym dla osób poruszających się na wózku i osób niedowidzących oraz poruszających się z laską – informacja w kabinie, w zapisie punktowym, przyciski oznaczone pismem brajlowskimi.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • interesanci mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem
    przewodnikiem,
  • dostępne przestrzenie i pomieszczenia z psem asystentem lub psemprzewodnikiem
   są oznaczone piktogramami,
  • miska i sucha karma dla zwierzęcia dostępna w szatni SOK.
 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: obecnie brak takiej możliwości.
 6. Toaleta: Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Z poziomu wejścia głównego i sali widowiskowej Istnieje bezpośredni dostęp do toalety dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi do toalety wyposażone są w klamki i zamek z możliwością otwarcia z zewnątrz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa ale utrudnione podejście do sedesu. W toalecie znajdują się przyciski i linki do sygnalizacji wzywania pomocy.

Wejście boczne (zachodnie) od ulicy Wyspiańskiego

 1. Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika przy parkingu SOK. Do tego wejścia prowadzi również podjazd dla wózków i osób z niepełnosprawnością ruchową. Podjazd pełni również rolę drogi transportu i dostaw towarów więc jest o 9cm poszerzony. Wejście to prowadzi poprzez korytarz bezpośrednio do Sali widowiskowej.

Wyjście boczne (wschodnie) od zatoki przy trawniku

 1. Dodatkowe wyjście z budynku SOK bezpośrednio z Sali widowiskowej na chodnik usytuowane przy zatoce obok trawnika. Do wyjścia prowadzi pochylnia dla wózków i osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Wejście do recepcji, muzeum i restauracji prowadzi poprzez niewielki 1,5m podjazd o wysokości jednego stopnia a zjazd do restauracji odbywa się przy pomocą windy (poziom -1). Winda jest dostosowana do przewożenia osób na wózkach i obsługi osób niedowidzących – wysyła komunikaty głosowe.
Skip to content