Event Information:

 • nie
  20
  Wrz
  2020

  Mazowsze w Koronie: Wielki Koncert

  18:00Konkatedra

  Mazowsze w Koronie to cykl muzycznych wieczorów aranżowanych w zabytkach architektury województwa mazowieckiego. Zapraszani wykonawcy – czołowe polskie zespoły muzyki dawnej, znamienite orkiestry, chóry i zespoły kameralne oraz wybitni soliści – są magnesem przyciągającym na koncerty publiczność z małych ośrodków naszego regionu. Co roku w zabytkowych wnętrzach rozbrzmiewają wielkie i małe dzieła europejskich mistrzów.

  W roku 250. rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena podczas Wielkiego Koncertu w sokołowskiej konkatedrze zostanie wykonane słynne dzieło Ludwiga van Beethovena – IX Symfonia d-moll op. 125, którą kompozytor ukończył trzy lata przed śmiercią w roku 1824.

  Wystąpią:
  > Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej 
  > Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej
  > Dariusz Zimnicki - dyrygent
  > Marcin Celiński - słowo wstępne
  oraz soliści
  > Magdalena Schabowska-Krawczyk / sopran
  > Katarzyna Pawłowska / alt
  > Rafał Grozdew / tenor
  > Patryk Rymanowski / bas

  Wstęp wolny. Podczas koncertu obowiązują następujące zasady sanitarne:
  > zasłonięcie ust i nosa
  > dezynfekcja dłoni
  > zachowanie dystansu min. 1,5 metra

  Muzyka Ludwiga van Beethovena jest uniwersalna.  Zostawił on światu zapisane w swoich dziełach przesłanie i nadzieję. Idee oświeceniowe od dzieciństwa go interesowały: budowa wolnego, sprawiedliwego i tolerancyjnego społeczeństwa.  Słowa fragmentu poematu wspaniałego poety Friedricha Schillera Oda do radości  rozbrzmiewają w ostatniej części IX Symfonii, w interpretacji solistów śpiewaków i chóru.  Kantata finałowa IX Symfonii w wersji instrumentalnej,  opracowana przez Herberta von Karajana,  stała się Hymnem Unii Europejskiej.

  Uznaliśmy, że to wybitne instrumentalno-wokalne dzieło ze swoim humanistycznym przesłaniem,  będzie odpowiednie do upamiętnienia 100.  rocznicy urodzin  wybitnego Papieża Świętego Jana Pawła II.  W okazałej sokołowskiej konkatedrze, cechującej się znakomitą akustyką,  wystąpi Orkiestra Filharmonii Narodowej pod kierunkiem Dariusza Zimnickiego. W finale IV części utworu zaśpiewa z Chórem Akademickim Politechniki Warszawskiej czworo solistów.

  Dyrygent Dariusz Zimnicki jest absolwentem Konserwatorium Wileńskiego (1997) oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w spe­cjal­no­ści dyry­gen­tu­ra chó­ral­na (2002). W 2009 roku uzy­skał sto­pień dok­to­ra sztuk muzycz­nych, a w 2015 roku sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go. W latach 2002–2004 jako dyry­gent asy­stent był zwią­za­ny z Warszawską Operą Kameralną. Obecnie pra­cu­je w macie­rzy­stej uczel­ni jako adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej oraz jako dyry­gent asy­stent chó­ru mie­sza­ne­go UMFC oraz wydzia­ło­we­go zespo­łu wokal­ne­go. Od roku 2004 pro­wa­dzi Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej oraz Chór Archikatedry Warszawskiej. Z oby­dwo­ma zespo­ła­mi aktyw­nie kon­cer­tu­je przy­go­to­wu­jąc bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne pro­gra­my a cap­pel­la, jak rów­nież dzie­ła wokal­no-instru­men­tal­ne. Wyróżnia się licz­ny­mi ini­cja­ty­wa­mi w wyko­ny­wa­niu dzieł zapo­mnia­nych i nowo­od­kry­tych w lite­ra­tu­rze chó­ral­nej. Z powo­dze­niem wystę­pu­je na kra­jo­wych i zagra­nicz­nych festi­wa­lach oraz kon­kur­sach (ponad 20 nagród). Jest współ­za­ło­ży­cie­lem (2011) i dyry­gen­tem chó­ru Tibi Domine przy para­fii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

  Organizatorem Mazowsza w Koronie jest Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie przy współpracy z Sokołowskim Ośrodkiem Kultury i oraz parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim.