REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE

NA WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ SOK

Organizatorem sprzedaży on-line poprzez stronę internetową www.sokolowskakultura.pl jest Sokołowski Ośrodek Kultury z siedzibą w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 27, tel.257872438 zwanym w dalszej części SOK.

Dane rejestrowe instytucji kultury:

Sokołowski Ośrodek Kultury, z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Wolności 27,
NIP  823-000-23-72    Nr  REGON 0000841768,

Paragraf I

Sprzedaż biletów

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a SOK zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów zamieszczonych na stronie www.sokolowskakultura.pl tj:

a/ złożenia przez Kupującego zamówienia online poprzez zakładkę: „kup bilet”,

b/ wypełnienia formularza i wymaganych w nim danych,

c/ uiszczenia przez Kupującego obowiązującej zapłaty za zamówienie poprzez system www.przelewy24.pl,

d/ otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 1. Dokonanie zakupu biletów w systemie online oznacza akceptację Regulaminu Sprzedaży Biletów SOK przez Kupującego.
 2. Podana cena biletu jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT, do niej naliczana jest opłata manipulacyjna serwisu Przelewy24.pl.
 3. Kupujący po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez system Przelewy24 otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej załącznik z biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku. Niezbędnym wyposażeniem do otrzymania Biletu  jest komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF, oraz drukarka komputerowa z kolorowym lub czarnym tuszem. Bilet musi być wydrukowany na białym papierze.
 4. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu. Wstęp na widownię jest możliwy tylko po okazaniu i weryfikacji biletu przez pracownika SOK.
 5. W przypadku zakupu, w ramach jednego zamówienia, więcej niż jednego biletu, ale nie więcej niż dziesięciu sztuk, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko Kupującego. Jeżeli z biletów będzie korzystała inna osoba niż Kupujący, którego dane widnieć będą na bilecie, posiadacz biletu upoważniony jest do wejścia na widownię razem z Kupującym,  w innym przypadku, gdy Kupujący będzie nieobecny, pracownik SOK może zażądać wyjaśnienia faktu posiadania takiego biletu. W przypadku sytuacji spornych  SOK zastrzega sobie prawo do zweryfikowania powyższych danych dot. przekazania biletu przez Kupującego osobom trzecim.
 6. Po dokonaniu zakupu Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanego biletu pod kątem zgodności ze złożonym zamówieniem.
 7. W systemie sprzedaży online można kupić bilety – w zależności od wydarzenia – w cenie normalnej lub ulgowej. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania pracownikowi SOK przed wejściem na widownię dokumentu uprawniającego do zniżki. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na salę – są nieważne. Honorowana, Miejska Karta 3+ upoważnia do zniżki tylko przy bezpośrednim zakupie biletu w kasie biletowej.
 8. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Odstąpienie biletu, numeru identyfikatora zamówienia osobom trzecim w celu kopiowania, fałszowania, a także jego zagubienie albo utrata  uniemożliwi Kupującemu uczestnictwo w seansie lub przedstawieniu.
 9. Kupujący chcąc otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlegają fiskalizacji, w związku z tym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 11. System sprzedaży online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż dziesięciu pojedynczych biletów na wydarzenie. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów powinien skontaktować się  telefonicznie z Informacją lub Kasą biletową SOK.
 12. Sprzedaż biletów w Systemie online kończy się na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia. SOK zastrzega sobie prawo do ustalania innego terminu zakończenia sprzedaży online lub dodatkowej sprzedaży biletów na dane wydarzenie w punkcie informacji lub, w kasie biletowej bez konieczności podawania przyczyn. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku biletów w kasie biletowej SOK.
 13. SOK nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 14. SOK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu płatniczego Przelwy24.

Paragraf II

Reklamacje, zwrot biletów

 1. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu trzech dni roboczych od momentu zakupu biletów i przesłania informacji na wskazany adres mailowy: reklamacje@sokolowskakultura.pl lub osobistego zgłoszenia się do Kasy Kina w przypadku seansu filmowego albo do Informacji w przypadku innych wydarzeń kulturalnych lub też do Sekretariatu SOK, do godziny 16:00. Zwrot biletu może nastąpić w punkcie sprzedaży najpóźniej na 15min. przed rozpoczęciem wydarzenia.
 2. W przypadku, gdy seans, przedstawienie lub koncert w SOK nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie organizatora, SOK przyjmować będzie zwroty biletów i dokonywać wypłaty kwoty stanowiącej wartość zakupionego biletu (z pominięciem opłaty prowizyjnej systemu Przelewy24). Wypłata nastąpi na podstawie pisemnego wystąpienia klienta (osobiście lub drogą mailową do SOK) o zwrot należności za bilet w terminie do 30 dni od daty odwołanego wydarzenia. Po tym okresie zwroty będą wstrzymane.
 3. Zwrot zapłaty za  bilet kupiony w systemie online przekazywany jest Kupującemu na podane konto bankowe.
 4. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

Paragraf III

Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący wypełniając dokument zakupu biletu, tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sokołowski Ośrodek Kultury na rzecz realizacji zamówienia, wszystkich handlowych działań związanych z zamówieniem, płatnością i przesłaniem biletu do wydruku.
 2. Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w celu przesyłania informacji  o charakterze promocyjnym i reklamowym SOK  środkami komunikacji elektronicznej.
 3. Dokonując zakupu online Kupujący zobowiązuje się do podania prawidłowych, rzetelnych,  kompletnych i  zgodnych z prawdą danych.  Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 4. Administrator danych osobowych zobowiązany jest do przechowywania i przetwarzania otrzymanych danych osobowych  przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 5. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo do dostępności, jak również do ich poprawiania, uaktualnienia lub ich usunięcia.

Paragraf IV

Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej SOK nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 2. SOK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. SOK nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internetowej, za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposobu ich konfiguracji, a także za przerwy w świadczeniu usług przez dostawców sieci Internetowej.
 3. SOK nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 4. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika, godzin seansów, pracy Obsługi i Kasy biletowej opublikowane zostały na stronie internetowej www.sokolowskakultura.pl
 5. SOK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 6. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Biletów online dostępny jest na stronie internetowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), oraz stosuje przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8.  Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013, od dnia 9 stycznia 2016, informuję o możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W sytuacjach spornych platforma ODR umożliwi rozwiązanie sporu z konsumentem przez Internet z obywatelami mieszkającymi w innym państwie członkowskim i posługującym się innym językiem.