Sokołowski Ośrodek Kultury
)">
ogłoszenia:
Deklaracja dostępności
23 września 2020
)">
ogłoszenia:
Deklaracja dostępności
23 września 2020
)">
ogłoszenia:
>
Deklaracja dostępności
23 września 2020
)">
ogłoszenia:
Deklaracja dostępności
23 września 2020

Sokołowski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sokolowskakultura.pl/

Data publikacji strony internetowej: 30.09.2010r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.10.2016r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo: w części
 • zamieszczone na stronie filmy bez paska tekstowego zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Strona nie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wnioski o udostępnienie informacji oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać pod adresem: sekretariat@sokolowskakultura.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną: Szymon Grochowski, adres poczty elektronicznej: s.grochowski@sokolowskakultura.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek usytuowany przy ul. Wolności 27, w Sokołowie Podlaskim

Wejście główne od ul. Wolności

Informacje ogólne o możliwościach wejścia i wyjścia z budynku i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnością ruchową. Na wysokości wejścia głównego do budynku usytuowany jest bezpłatny parking dla interesantów gdzie zostały oznaczone i wydzielone dwa miejsca parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością. Dla osób na wózkach przystosowano wejścia i wyjścia z każdej strony budynku. Wjazd na taras od strony kawiarni i wejście główne jest dostępne w godzinach pracy ośrodka. Wejścia wschodnie i zachodnie dostępne z pracownikiem obsługi SOK po zgłoszeniu na tel. 257872438.

 1. Wejście główne:
  Do wejścia głównego prowadzą szerokie schody z osadzonymi 5-cioma poręczami. Na taras schodów głównych istnieje możliwość wjazdu wózkami dla osób z niepełnosprawnością i wózkami dziecięcymi od strony kawiarni (wschodnia strona budynku). Wejście do budynku jest nieoznakowane, wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku, brak progów. Przejście do pkt. obsługi interesantów odbywa się przez przedsionek i hall.
 2. Informacja, pkt. obsługi interesantów jest usytuowany na parterze, w narożu hallu bez oznakowania dotykowego i na posadzce. Medialna tablica informacyjna jest usytuowana naprzeciwko wejścia. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich i pętli indukcyjnych.
 3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się osób,
  • szerokie schody nie posiadają znaczników kontrastujących a jedynie ryfle krawędziowe,
  • stopnice są w kolorze beżowym a podstopnice grafitowe,
  • schody oraz winda na I piętro służą pracownikom, interesantom i klientom,
  • winda dostępna dla osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku, informacja w kabinie, w zapisie punktowym, przyciski oznaczone napisami brajlowskimi.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Interesanci mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak takiej możliwości.
 6. Toaleta:
  Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Z poziomu wejścia głównego i sali widowiskowej Istnieje bezpośredni dostęp do toalety dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi do toalety wyposażone są w klamki i zamek z możliwością otwarcia z zewnątrz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa ale utrudnione podejście do sedesu. W toalecie znajdują się przyciski i linki do sygnalizacji wzywania pomocy.

Wejście boczne (zachodnie) od ulicy Wyspiańskiego

 1. Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika przy parkingu SOK. Do tego wejścia prowadzi również podjazd dla wózków i osób z niepełnosprawnością ruchową. Podjazd pełni również rolę drogi transportu i dostaw towarów więc jest o 9cm poszerzony. Wejście to prowadzi poprzez korytarz bezpośrednio do Sali widowiskowej.

Wyjście boczne (wschodnie) od zatoki przy trawniku

 1. Dodatkowe wyjście z budynku SOK bezpośrednio z Sali widowiskowej na chodnik usytuowane przy zatoce obok trawnika. Do wyjścia prowadzi 3 stopniowa pochylnia dla wózków i osób niepełnosprawnością ruchową.
 2. Wejście do recepcji, muzeum i restauracji prowadzi poprzez niewielki 1,5m podjazd o wysokości jednego stopnia a zjazd do restauracji odbywa się przy pomocą windy (poziom -1). Winda posiada dostosowanie do przewożenia osób na wózkach i niedowidzących. Wysyła komunikaty głosowe.

Skip to content